Christmas

Kai Tak X’Mas Get Set Go 2023
Kai Tak Station Square (Exit B of Kai Tak Station)
Dec 2023 Free

Kai Tak X’Mas Get Set Go 2023

The first large-scale sports carnival in Kai Tak is back in ...
Kai Tak X’mas Get Set Go
Kai Tak Station Plaza
Dec 2022 Free

Kai Tak X’mas Get Set Go

The first large-scale sports carnival in Kai Tak. Celebrate ...